Waarneming #1


Project Reekse Bossen - Reek
Kast Reekse Bossen 18
Waarnemer(s) Kell en Carlo Wijnen
Type waarneming nul
Kasten geopend tijdens controle? nee
Kasten schoongemaakt? nee

Lokatie